EcoDesign-värmare Ecodesign och elelement

EcoDesign-värmare från LVI sedan 1.1.2018

EcoDesign-värmarna finns tillgängliga hos LVI. LVIs elvärmare fyller Ecodesign-direktivets nya krav från 1.1.2018.

Vad är ”EcoDesign-värmare”?

Europeiska unionen anser det vara viktigt att minska energiförbrukningen i Europa. Av den anledningen har kommissionen startat ett projekt för att skapa detta direktiv, vilket innebär att samtliga medlemsstater kommer att följa det i sin egen lagstiftning. Direktivet kallas EcoDesign-direktivet. Nu har det från 1.1.2018 uppdaterats till att omfatta även elvärmare som ingår i gruppen rumsvärmare.

Hur har detta direktiv genomförts för LVIs elvärmares del?

Direktivet kräver att det i alla värmare finns en timer, antingen en dygns- eller veckotimer. Även andra funktioner kan/ska finnas i värmaren, såsom en detektor för öppet fönster, anpassningsbar styrning av påslagningen och möjlighet till fjärrstyrning av uppvärmningen till exempel från en mobil enhet. Direktivet bestämmer standby-funktionens maximala effektförbrukning för värmare. Alla LVIs elvärmare har nu uppdaterats att motsvara kraven i det nya direktivet.

Vilka fördelar får konsumenterna av detta?

Övergripande kommer konsumenten nödvändigtvis inte att märka någon stor skillnad. Däremot har konsumenten genom EcoDesign möjlighet att uppnå märkbara besparingar. Enligt kraven i direktivet ska varje värmare vara försedd med en timer, som har funnits på LVI-värmarna redan i många år. Kravet på den maximala effektförbrukningen i standby-läget under uppvärmningsperioden ökar energiförbrukningen istället för att minska den. Utanför uppvärmningsperioden minskar den elförbrukningen. Konsumenten kan om denne så önskar märkbart minska sin egen elförbrukning för uppvärmningen med upp till 20–30 %, i enlighet med undersökningar som har gjorts i Motivas Elvari-projekt. Detta förutsätter att uppvärmningsanordningarna används på rätt sätt och att EcoDesign-egenskaperna nyttjas. För detta erbjuder LVI en kostnadseffektiv möjlighet med nya elvärmeprodukter som fyller kraven i förordningen.